Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego https://kosSzycie.pl

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §1

Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym https://kosSzycie.pl (dalej: Sklep Internetowy).

 • §2
 1. Wydawcą i właścicielem Sklepu Internetowego w domenie pl jest KOSS Sp. Z o.o., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KOSS Sp. Z o.o., z siedzibą pod adresem 92-516 Łódź, NIP: 728-279-85-72, REGON:101819420, adres e-mail:bok@KOSSZYCIE.PL , infolinia: +48 884-077-888.
 2. Obsługę handlową sklepu internetowego w domenie pl prowadzi firma Rafał Koss z siedzibą w 93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 88/14/15, NIP 728-267-67-74 REGON:367377157, adres e-mail:biuro@KOSSZYCIE.PL , infolinia: +48 881-777-405.
 3. Obsługę reklamacyjną i zwrotów w ramach działalności sklepu internetowego w domenie pl prowadzi firma Rafał Koss z siedzibą w 93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 88/14/15, NIP 728-267-67-74 REGON: 367377157, adres e-mail:biuro@KOSSZYCIE.PL , infolinia: +48 881-777-405.
 • §3

Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów Indywidualnych będących Konsumentami, jak i do Klientów z osobowością prawną lub Przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego.

 • §4

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta użytkownika, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym KOSSZYCIE.PL.

 • §5

Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez KOSSZYCIE.PL w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.

 • §6

Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez KOSSZYCIE.PL do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

 • §7

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

 1. KOSSZYCIE.PL – nazwa własna dla SPRZEDAWCY (sklepu internetowego) używana w niniejszym regulaminie i odwołaniach. Siedzibą KOSSZYCIE.PL jest miasto Łódź z danymi Rafał Koss z siedzibą w  93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 88/14/15, NIP 728-267-67-74 REGON: 367377157, adres e-mail:biuro@KOSSZYCIE.PL , infolinia: +48 881-777-405..
 2. BOK – Biuro Obsługi Klienta KOSSZYCIE.PL, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w szczególności na temat Produktów, działalności Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, w dni robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail.
 3. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego KOSSZYCIE.PL tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Akcji Promocyjnej obowiązującej w danym czasie w Sklepie Internetowym stanowią inaczej.
 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie KOSSZYCIE.PL, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym KOSSZYCIE.PL, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień, dokonywania zwrotów konsumenckich oraz innych usług udostępnianych przez KOSSZYCIE.PL.
 7. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami Akcji Promocyjnych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym w. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.
 9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od KOSSZYCIE.PL cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, usługach partnerów KOSSZYCIE.PL, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i Akcjach Promocyjnych, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a KOSSZYCIE.PL, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 11. AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez KOSSZYCIE.PL w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny, czy też obniżenie / brak kosztów wysyłki.
 12. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez KOSSZYCIE.PL za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i KOSSZYCIE.PL. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w § 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio KOSSZYCIE.PL, kontrahentów KOSSZYCIE.PL, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez KOSSZYCIE.PL na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o w. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a KOSSZYCIE.PL z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez KOSSZYCIE.PL na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. KOSSZYCIE.PL w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez KOSSZYCIE.PL na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze KOSSZYCIE.PL, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Dotyczy to również sytuacji, gdy KOSSZYCIE.PL w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn uzależnia zawarcie jednej Umowy sprzedaży dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).

 

II  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • §8

Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie i zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

 • §9

Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 2. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
 3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript;
 4. program do odczytu i zapisywania plików w formacie PDF.
 • §10

KOSSZYCIE.PL oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Sklepu Internetowego i świadczonych Usług. Jednakże KOSSZYCIE.PL nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. KOSSZYCIE.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.

 • §11

KOSSZYCIE.PL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać skierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym.

 

III USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • §12

KOSSZYCIE.PL świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

 1. prowadzenie konta Klienta,
 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
 6. zamówienie i wysyłkę Newslettera.
 • §13

KOSSZYCIE.PL dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą aktualnej przeglądarki);
 2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 • §14

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

 1. Wypełnieniu formularza rejestracji, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. Skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzono mailem z BOK Sklepu Internetowego.
 • §15

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez KOSSZYCIE.PL na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do KOSSZYCIE.PL, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@KOSSZYCIE.PL lub też pisemnie na adres KOSSZYCIE.PL. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. KOSSZYCIE.PL może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.

 • §16

Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

 • §17

Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 • §18

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta KOSSZYCIE.PL w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
 3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez KOSSZYCIE.PL w sposób niezakłócający funkcjonowania KOSSZYCIE.PL i  Sklepu Internetowego;
 4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez KOSSZYCIE.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez KOSSZYCIE.PL w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla KOSSZYCIE.PL;
 6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i KOSSZYCIE.PL kosztów w pełnej wysokości;
 7. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
 8. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 9. niepodejmowania działań takich jak:

– rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

– podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;

– modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez KOSSZYCIE.PL, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;

 • §19

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać telefonicznie, mailowo lub na adres siedziby KOSSZYCIE.PL.

 • §20

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez KOSSZYCIE.PL. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 • §21

Ustosunkowanie się do reklamacji przez KOSSZYCIE.PL następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

 

IV WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • §22

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

 • §23

W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, KOSSZYCIE.PL może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

 • §24

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a KOSSZYCIE.PL następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 • §25

KOSSZYCIE.PL umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

 1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
 2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.
 3. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez KOSSZYCIE.PL sposobów dostawy.
 4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Klient przesyła KOSSZYCIE.PL Zamówienie (składa ofertę). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
 7. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
 • §26

KOSSZYCIE.PL w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie (w czasie nie dłuższym niż 48 godziny) wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

 • §27

Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, KOSSZYCIE.PL wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

 1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
 2. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności, albo
 3. informacją, o nieodebraniu przesyłki.
 • §28

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

 • §29

W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

 1. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
 2. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej KOSSZYCIE.PL zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia KOSSZYCIE.PL z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje poniżej.
 • §30

W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a KOSSZYCIE.PL niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

 • §31

Niezależnie, KOSSZYCIE.PL może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

 • §32

KOSSZYCIE.PL dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 • §33

Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. KOSSZYCIE.PL może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • §34

Akcje Promocyjne obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej (patrz § 35).

 • §35

Każda z przeprowadzanych Akcji Promocyjnych posiada odpowiedni Regulamin Akcji Promocyjnej. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej, zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.

 

V SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

 • §36

KOSSZYCIE.PL udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności:

 1. przelewem na rachunek bankowy KOSSZYCIE.PL;
 2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
 • §37

Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Płatność i dostawa” w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 • §38

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

 • §39

W przypadku nieotrzymania przez KOSSZYCIE.PL płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze KOSSZYCIE.PL przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb .

 • §40

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VI KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 • §41

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Koszt i termin dostawy” w Sklepie Internetowym.

 • §42

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszt i termin dostawy” w Sklepie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • §43

Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 • §44

Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez KOSSZYCIE.PL (2 do 14 dni roboczych) oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika (w przypadku kuriera DPD zwykle 1-2 dni roboczych od daty wysłania).

 

VII REKLAMACJA PRODUKTU

 • §45

Podstawa i zakres odpowiedzialności KOSSZYCIE.PL względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 • §46

KOSSZYCIE.PL obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 • §47

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład

 1. pisemnie na adres: Rafał Koss z siedzibą w 93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 88/14/15, NIP 728-267-67-74 ;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@KOSSZYCIE.PL;
 3. telefonicznie pod numerem infolinii: +48 881-777-405.;
 • §48

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że KOSSZYCIE.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. KOSSZYCIE.PL jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 • §49

Klient może zamiast zaproponowanego przez KOSSZYCIE.PL usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KOSSZYCIE.PL. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 • §50

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez KOSSZYCIE.PL. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 • §51

KOSSZYCIE.PL ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a KOSSZYCIE.PL nie ustosunkowało się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 • §52

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez KOSSZYCIE.PL do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do KOSSZYCIE.PL, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt KOSSZYCIE.PL na adres: Rafał Koss z siedzibą w  93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 88/14/15, NIP 728-267-67-74 .

 • §53

KOSSZYCIE.PL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

VIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • §54

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania KOSSZYCIE.PL do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie KOSSZYCIE.PL o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez KOSSZYCIE.PL na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 • §55

Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 • §56

Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a KOSSZYCIE.PL.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a KOSSZYCIE.PL, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiązywania sporów konsumenckich on-line. KOSSZYCIE.PL z siedzibą w Łodzi nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

 

IX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • §57

Prawo odstąpienie od umowy w przypadku zakupów dokonanych przez Klientów będących Konsumentami szczegółowo określa dokument pod nazwą „Polityka zwrotów Sklepu Internetowego www.KOSSZYCIE.PL”, dostępny w zakładce „ZASADY” na Stronie Internetowej, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

 

X  WYMIANA PRODUKTU

 • §58

Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania wymiany zakupionego Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 • §59

W celu dokonania wymiany Produktu, Konsument jest zobowiązany wydrukować i wypełnić Formularz Wymiany, umieszczony w zakładce „ZASADY – Wymiany” na Stronie Internetowej i odesłać go do KOSSZYCIE.PL wraz z wymienianym Produktem na adres t.j: Rafał Koss z siedzibą w  93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 88/14/15, NIP 728-267-67-74 .

 • §60

Klient jest uprawniony do wymiany Produktu wyłącznie na inny kolor (inny wzór tkaniny) lub rozmiar tego samego modelu Produktu lub może dokonać wymiany na inny Produkt, który jest dostępy na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem, że musi on być w tej samej cenie (obowiązuje jednostkowa cena regularna Produktu).

 • §61

Jeżeli KOSSZYCIE.PL nie dysponuje w magazynie Produktem, na który Konsument zamierzał wymienić pierwotnie zakupiony Produkt, KOSSZYCIE.PL zastrzega sobie prawo skontaktowania się przez BOK z Konsumentem w celu zaproponowania wymiany na inny, dostępny Produkt w Sklepie Internetowym, w tej samej jednostkowej cenie regularnej Produktu.

 • §62

Koszt przesyłki do KOSSZYCIE.PL Produktu mającego podlegać wymianie ponosi wyłącznie Konsument.

 • §63

Konsument odpowiada za należyte zapakowanie Produktu, tak, aby w transporcie nie doszło do jego uszkodzenia.

 • §64

Realizacja procedury wymiany wynosi do 14 dni roboczych, licząc od dnia odbioru przesyłki przez KOSSZYCIE.PL. Do terminu 14 dni nie wlicza się czasu doręczenia przesyłki przez przewoźnika.

 • §65

Koszt przesyłki wymienionego Produktu do Konsumenta ponosi KOSSZYCIE.PL.

 

XI PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • §66

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć,  i innych zamieszczonych przez KOSSZYCIE.PL treści należą do Wydawcy KOSSZYCIE.PL, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem

 • §67

Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody KOSSZYCIE.PL, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. KOSSZYCIE.PL może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

 • §68

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • §69

Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym KOSSZYCIE.PL i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

 

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • §70

Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”, dostępny w zakładce „ZASADY” na Stronie Internetowej, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

 

XIII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 • §71

Niniejszy XIII punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 • §72

Z chwilą wydania przez KOSSZYCIE.PL Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. KOSSZYCIE.PL w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 • §73

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność KOSSZYCIE.PL z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 • §74

Ani KOSSZYCIE.PL ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 • §75

W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności KOSSZYCIE.PL, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 800 (osiemset) złotych.

 • §76

Wszelkie spory powstałe pomiędzy KOSSZYCIE.PL, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawcy KOSSZYCIE.PL.

 • §77

W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami KOSSZYCIE.PL może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • §78

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2020 r.

 • §79

Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim.

 • §80

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

 • §81

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest wyłącznie prawo polskie.

 • §82

W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

 • §83

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 • §84

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego KOSSZYCIE.PL

 

Łódź, 02.11.2020